504 Katalóg chránených stromov - Skalniansky jaseň

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Skalniansky jaseň

Skalniansky jaseň

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 504
Právny predpis: Vyhláška KÚŽP v Prešove, 7/2008, 19. 06. 2008
Dôvod ochrany: Ochrana významného stromu s vedeckou, ekologickou a estetickou hodnotou rastúceho na lesnom pozemku.
Význam ochrany:
Lokalizácia:
Kraj: Prešovský
Okres: Svidník
Katastrálne územie: Vyšná Pisaná
Druh pozemku: lesné pozemky
Druh vlastníctva: súkromné
Počet stromov: 1
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa CHKO Východné Karpaty
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 jaseň štíhly Fraxinus excelsior 420 34 12 250
Mapa:
Ortofotomapa: