494 Katalóg chránených stromov - Smrekovec na Slanej Vode

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Smrekovec na Slanej Vode

Smrekovec na Slanej Vode

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 494
Právny predpis: VZV KÚ v Žiline, 2/2006, 10. 04. 2006
Dôvod ochrany: Krajinotvorný, estetický a ekologický význam.
Význam ochrany:
Lokalizácia:
Kraj: Žilinský
Okres: Námestovo
Katastrálne územie: Oravská Polhora
Druh pozemku: ostatné plochy
Druh vlastníctva: súkromné
Počet stromov: 1
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa CHKO Horná Orava
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 smrekovec opadavý Larix decidua Mill. 304 32 11 nezistený
Mapa:
Ortofotomapa: