480 Katalóg chránených stromov - Sofora japonská v Devínskej Novej Vsi

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Sofora japonská v Devínskej Novej Vsi

Sofora japonská v Devínskej Novej Vsi

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 480
Právny predpis: VZV KÚ v Bratislave, 5/2002, 02. 08. 2002
Dôvod ochrany: Vysoká biologická, estetická, krajinotvorná hodnota. Podľa parametrov stromu sa jedná o najväčšiu soforu na území Bratislavy.
Význam ochrany: estetický
Lokalizácia:
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava IV
Katastrálne územie: Devínska Nová Ves
Podrobná lokalizácia výskytu: Charkovská ul.- areál ZŚ pri oplotení
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Druh vlastníctva: štátne
Počet stromov: 1
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa CHKO Dunajské luhy
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 sofora japonská Sophora japonica 310 nezistená 22 nezistený
Mapa:
Ortofotomapa: