506 Katalóg chránených stromov - Špaňodolinské lipy

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Špaňodolinské lipy

Špaňodolinské lipy

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 506
Právny predpis: Vyhláška, 2/2009, 09. 03. 2009
Dôvod ochrany: Ochrana mimoriadne významných stromov z vedeckého, ekologického, krajinotvorného a historického hľadiska.
Význam ochrany:
Lokalizácia:
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Špania Dolina
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Druh vlastníctva: súkromné
Počet stromov: 2
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa NP Nízke Tatry
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata 301 32 14 200
2 lipa malolistá Tilia cordata 423 30 18 200
Mapa:
Ortofotomapa: