505 Katalóg chránených stromov - Spišskonovoveský javor

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Spišskonovoveský javor

Spišskonovoveský javor

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 505
Právny predpis: Vyhláška KÚŽP Košice, 2/2008, 24. 11. 2008
Dôvod ochrany: Ochrana ekologicky, krajinotvorne a esteticky významného stromu.
Význam ochrany:
Lokalizácia:
Kraj: Košický
Okres: Spišská Nová Ves
Katastrálne územie: Spišská Nová Ves
Druh pozemku:
Druh vlastníctva:
Počet stromov: 1
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa NP Slovenský raj
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 javor horský Acer pseudoplatanus 320 22 11 200
Mapa:
Ortofotomapa: