479 Katalóg chránených stromov - Stromy v obci Batizovce

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Stromy v obci Batizovce

Stromy v obci Batizovce

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 479
Právny predpis: VZV KÚ v Prešove, 1/1997, 25. 06. 1997
Dôvod ochrany: Estetický, kultúrny význam.
Význam ochrany: kultúrny, vedecký, ekologický, krajinársky a estetický
Lokalizácia:
Kraj: Prešovský
Okres: Poprad
Katastrálne územie: Batizovce
Podrobná lokalizácia výskytu: okolo kostola
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Druh vlastníctva: miest a obcí
Počet stromov: 4
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa Tatranského NP
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 480 28 12 220
2 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 332 23 10 200
3 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 422 24 10 200
4 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 383 25 10 200
Mapa:
Ortofotomapa: