374 Katalóg chránených stromov - Tisovec na Baračke

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Tisovec na Baračke

Tisovec na Baračke

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 374
Právny predpis: VZV KÚ v Trenčíne, 2/1996, 06. 11. 1996
Dôvod ochrany: Vedecko-výskumný, náučný a kultúrny význam. Jediný exemplár exotickej vlhkomilnej ihličiny v okrese Trenčín.
Význam ochrany: vedecký
Lokalizácia:
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Katastrálne územie: Omšenie
Podrobná lokalizácia výskytu: ostrov v prírod. nádrži kúpel. parku
Druh pozemku: nezistený
Druh vlastníctva: štátne
Počet stromov: 1
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa CHKO Biele Karpaty
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 tisovec dvojradový Taxodium distichum (L.) Rich. 390 20 nezistený 100
Mapa:
Ortofotomapa: