485 Katalóg chránených stromov - Topoľ sivý pod Perpešom

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Topoľ sivý pod Perpešom

Topoľ sivý pod Perpešom

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 485
Právny predpis: VZV KÚ v Banskej Bystrici, 4/2003, 27. 02. 2003
Dôvod ochrany: Strom svojimi rozmermi, vitalitou, rastovou schopnosťou a vekom má vysokú hodnotu najmä z vedeckého hľadiska
Význam ochrany:
Lokalizácia:
Kraj: Banskobystrický
Okres: Revúca
Katastrálne územie: Gemerská Ves
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Druh vlastníctva: nevysporiadané
Počet stromov: 1
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa NP Muránska planina
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 topoľ sivý Populus x canescens 697 37 25 nezistený
Mapa:
Ortofotomapa: