483 Katalóg chránených stromov - Topole v Dolnej Strehovej

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Topole v Dolnej Strehovej

Topole v Dolnej Strehovej

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 483
Právny predpis: VZV KÚ v Banskej Bystrici, 2/2003, 27. 02. 2003
Dôvod ochrany: Biologický a esteticko-krajinársky význam.
Význam ochrany:
Lokalizácia:
Kraj: Banskobystrický
Okres: Veľký Krtíš
Katastrálne územie: Horná Strehová
Druh pozemku: ostatné plochy
Druh vlastníctva: miest a obcí
Počet stromov: 1
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa CHKO Štiavnické vrchy
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 topoľ biely Populus alba 465 nezistená 17 nezistený
Mapa:
Ortofotomapa: