375 Katalóg chránených stromov - Trenčianske ginká

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Trenčianske ginká

Trenčianske ginká

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 375
Právny predpis: VZV KÚ v Trenčíne, 2/1996, 06. 11. 1996
Dôvod ochrany: Vedecko-výskumný, náučný a kultúrny význam. Exotická a vývojovo stará ihličina-najväčšia v okrese Trenčín.
Význam ochrany: krajinársky a estetický
Lokalizácia:
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Katastrálne územie: Trenčín
Podrobná lokalizácia výskytu: pred budovou SLOVLIKU, Štefánikova ul.
Druh pozemku: nezistený
Druh vlastníctva: štátne
Počet stromov: 3
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa CHKO Biele Karpaty
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 ginko dvojlaločné Ginkgo biloba L. 250 14 nezistený 100
2 ginko dvojlaločné Ginkgo biloba L. 202 16 nezistený 100
3 ginko dvojlaločné Ginkgo biloba L. 292 13 nezistený 100