508 Katalóg chránených stromov - Vyšnoorlícka lipa

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Vyšnoorlícka lipa

Vyšnoorlícka lipa

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 508
Právny predpis: Vyhláška, 1/2011, 20. 05. 2011
Dôvod ochrany: Ochrana významného stromu s vedeckou, ekologickou a estetickou hodnotou.
Význam ochrany:
Lokalizácia:
Kraj: Prešovský
Okres: Svidník
Katastrálne územie: Vyšný Orlík
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Druh vlastníctva: cirkevné
Počet stromov: 1
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: RCOP v Prešove
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata 397 30 18 390
Mapa:
Ortofotomapa: